مخالفت خامنه ای با بازرسی مراكز نظامی و مصاحبه با متخصصان و ادامه فریبكاری برای تولید بمب

دکمه بازگشت به بالا