مریم رجوی ، حمله به تاسیات نفتی کشورهمسایه رامحکوم کرد

دکمه بازگشت به بالا