مقاومت ایران اقدامات تروریستی آخوندها علیه كومه له را قویاً محكوم می كند و شورای امنیت ملل متحد را به رسیدگی به تروریسم افسارگسیخته فاشیسم دینی حاكم بر ایران فرا می خواند

دکمه بازگشت به بالا