4ساعت تاخیر عمدی ماموران عراقی در انتقال یك بیمار ایسكمی قلبی در لیبرتی به بیمارستان

دکمه بازگشت به بالا