سال ۱۳۸۹

خانم رجوی با درود با بازاریان اعتصابی گفت: هیچ بخشی از جامعه ایران از تعدی و تجاوز رژیم در امان نیست

خانم مریم رجوی, رئیس جمهور برگزیده مقاومت, به بازاریان اعتصابی در تهران و تبریز و اصفهان درود فرستاد و جوانان و بازاریان شریف در شهرهای مختلف را به حمایت و همبستگی با آنان فراخواند.

وی افزود اعتصاب گسترده و سراسری نشان می دهد که هیچ بخشی از جامعه ایران, از ظلم و ستم و تعدی و تجاوز این رژیم در امان نمانده است و همه مردم ایران خواستار سرنگونی فاشیسم دینی حاکم برایران و استقرار دموکراسی هستند. 

رئیس جمهور برگزیده مقاومت خاطرنشان نمود که اگرچه طرح زورگویانه افزایش هفتاد درصدی مالیات‌ها موجب اعتصاب اخیر شد، اما نارضایتی بازاریان ابعاد بسیار وسیعتری دارد. رژیم آخوندی با حاکم نمودن چپاولگران و پاسداران بر اقتصاد کشور و شبکه‌های واردات و صادرات، بسیاری از بازاریان را به ورشکستگی و فقر کشانده و بخش بزرگی از صنایع همچون صنایع نساجی را به تعطیلی و رکود کشانده است
خانم رجوی گفت اعتصاب بازار هشداری به آن دسته از طرفهای خارجی است که هنوز هم خواستار سرمایه گذاری و ادامه رابطه با این رژیم رو به سقوط هستند و در اعمال تحریمهای همه جانبه علیه این رژیم کار شکنی می کنند. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۷تیر۱۳۸۹ (۸ژوییه ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا