دیدارها و حمایت‌های بین‌المللی

فراکسیون العراقیه: لیبرتی یک زندان بزرگ برای اشرفیان

فراکسیون العراقیه جابجایی ساکنان اشرف به اردوگاه لیبرتی را محکوم کرد لیبرتی را یک زندان بزرگ برای اشرف نامید

به گزارش روزنامه الزمان عراق ۱۸ اسفند ۱۳۹۰  فراکسیون العراقیه در بیانیه گفت: «در اردوگاه لیبرتی تمامی استانداردهای انسانی از بین رفته و آنجا مانند یک زندان است. تجمع العراقیه در استان دیالی گفت که این لیست یک مجموعه تماس با نماینده دبیرکل داشته تا تضمینهای انسانی در جابجایی ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه لیبرتی تامین شود

و العراقیه توانسته است به تضمینهای تعیین کنندهای جهت رعایت حقوق بشر ساکنان بر اساس قوانین بین المللی دست یابد ولی متاسفانه لیبرتی برای ساکنان اشرف یک زندان بزرگ است. این بیانیه توضیح میدهد که العراقیه با نامهها و بیانیههای خودش بارها تاکید کرده که ادامه جابجایی ساکنان اشرف به لیبرتی ساکنان را در برابر دو انتخاب قرار میدهد یا مورد تهاجم واقع شدن در اشرف و یا جابجایی به زندانی که فاقد زیرساختهای کافی برای زندگی شرافتمندانه است. بیانیه اشاره میکند که ممانعت از بازدید وکلا و روزنامهنگاران از اردوگاه جدید دشمنی آشکار با حقوق ساکنان اشرف محسوب میشود».

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا