سال ۱۳۹۳

خانم رجوی جنایت تروریستی تونس را محكوم و با رئیس جمهور تونس ابراز همبستگی می كند

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، حمله وحشیانه و انزجار برانگیز به موزه باردو را قویاً محكوم كرد و عمیقترین همدردیهای مردم و مقاومت ایران را به مردم و رئیس جمهور تونس ابراز می دارد.

وی تأكید كرد كسانی كه این جنایت را طراحی كرده اند، در صددند از مردم تونس كه بنیادگرایی و افراطیگری تحت نام اسلام را قاطعانه رد كردند، انتقام بگیرند.

وی افزود كشتار غیرنظامیان و بیگناهان از هر ملیتی و به هر بهانه‌یی جنایت علیه بشریت است و وقتی این جنایت تحت نام اسلام دین رحمت و رهایی انجام می شود، به طور مضاعف غیر قابل قبول است.

خانم رجوی تأكید كرد تروریسم و بنیادگرایی با روی كار آمدن فاشیسم دینی در ایران به یك تهدید مبرم جهانی تبدیل شد. این رژیم در سالهای اخیر با مداخلات روز افزون و كشتار بیسابقه در عراق و سوریه و لبنان و یمن، بلای تروریسم و افراطیگری را در منطقه شعله ورتر كرده است. خلع ید از این رژیم ضد اسلامی و ضد ایرانی در منطقه اولین قدم ضروری برای مهار بنیادگرایی و تروریسم تحت نام اسلام و سرنگونی این رژیم، راه حل نهایی برای درهم شكستن این پدیده شوم و برچیده شدن بساط آن از منطقه و جهان اسلام است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

28 اسفند 1393(19مارس 2015)

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا