سال ۱۳۹۴

ایران: اعدام 65 زندانی در یك هفته

 200 زندانی در كرج در آستانه اجرای حكم قرار دارند.

فراخوان به جوانان برای اعتراض به اعدامهای جنایتكارانه و همدردی با خانواده قربانیان.

رژیم ضد بشری آخوندی در مواجهه با بحرانهای گسترده داخلی و خارجی و بخصوص پس از یك گام عقب نشینی در مذاكرات اتمی و همزمان با گسترش اعتراضات معلمان و كارگران و دیگر اقشار جامعه، در وحشت از بالاگرفتن قیامهای مردمی، در روزهای اخیر به نحو بیسابقه یی بر ابعاد اعدامها افزوده است. بیش از 70درصد اعدامها به صورت مخفیانه صورت گرفته و رژیم آخوندی از انتشار كمترین اطلاعات در مورد این جنایتها خودداری كرده است.

دژخیمان در هفته گذشته (روزهای 23 تا 29فروردین) دست كم 65زندانی را اعدام كردند. 45 تن از آنان در زندانهای شهر كرج به دار آویخته شدند. در روز 24فروردین هشت زندانی در زندان مركزی كرج، و 13زندانی دیگر در زندان قزلحصار اعدام شدند. روز پس از آن 19زندانی در زندان گوهردشت به دار آویخته شدند. در روز 26فروردین نیز دژخیمان 5زندانی را در زندان گوهردشت اعدام كردند. جوادصابری كه در میان اعدام شدگان بود در هنگام دستگیری كمتر از 18سال داشت.

 در این فاصله همچنین یك زندانی در روز 23فروردین در مهریز (استان یزد)، هشت زندانی در روزهای 23 و 26 فروردین در اراك، 3 زندانی در روزهای 25 و 26 فروردین در شیراز، چهار زندانی در روز 24فروردین در اصفهان و چهار تن دیگر در روز 29 فروردین در زندان زاهدان به دار آویخته شدند. دو تن از اعدام شدگان در مهریز و شیراز در ملأعام حلق آویز شدند.

شمار قابل توجهی از زندانیان اعدام شده جوانان زیر30سال و از زندانیانی بودند كه در مردادماه گذشته در اعتراض به امواج اعدامهای جمعی در زندان قزل حصار دست به اعتراض زده بودند. تعدادی از زندانیان كه به بهانه قاچاق مواد مخدر اعدام شده اند به گفته خانواده هایشان هیچ پرونده یی در این زمینه نداشته اند.

زندانیان در زندانهای كرج در روز 23فروردین به دنبال انتقال همبندانشان به سلولهای انفرادی برای اجرای احكام جنایتكارانه اعدام با فریادهای «نمی گذاریم ما را بكشید» دست به اعتراض زدند. خانواده های زندانیان در آستانه اعدام نیز در مقابل زندانهای دست به تجمع زده و فریاد می زدند «نمیگذاریم اعدامشان کنید».

گفته می شود رژیم آخوندی در صدد است در هفته های پیش رو 200زندانی محكوم به اعدام را در زندانهای گوهردشت و قزلحصار كرج حلق آویز كند. از خانواده های بسیاری از زندانیان خواسته شده كه برای ملاقات آخر با عزیزانشان به زندان مراجعه كنند. رژیم آخوندی در وحشت از شورش زندانیان، محكومان به اعدام را برای اجرای حكم به زندانهای شهرهای مجاور از جمله زندان تهران بزرگ در جاده حسن آباد ورامین و زندان مركزی قزوین منتقل كرده است.

مقاومت ایران، عموم مردم به ویژه جوانان را به اعتراض علیه این اعدامهای جنایتكارانه و همدردی و همبستگی با خانواده های قربانیان فرا می خواند و تأكید می كند سكوت و بی عملی جامعه جهانی در قبال روند فزاینده اعدامهای جمعی و خودسرانه به بهانه مذاكرات اتمی معنایی جز تشویق این جانیان به كشتار بیشتر مردم ایران و در عین حال ادامه پروژه دستیابی آنها به بمب اتمی ندارد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

30فروردین 1394 (19آوریل 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا