سال ۱۳۹۴

ایران: اعدام 81 زندانی در یك هفته

رژیم ضدبشری آخوندی همزمان با اعدامهای جمعی در زندانهای قزلحصار و كرج و دیگر شهرهای كشور 16 زندانی را در مشهد و بیرجند به دار آویخت.

12تن از محكومان در روز 27فروردین به طور جمعی در زندان وكیل آباد مشهد و چهار زندانی نیز در روز بعد از آن در زندان بیرجند اعدام شدند.

به این ترتیب شمار اعدامها در فاصله روزهای 23 تا 29فروردین به 81 تن یعنی روزانه حدود 12 اعدام بالغ می‌شود.

موج اعدامها كه پس از تفاهم هسته یی  لوزان گسترش كم سابقه یی یافته است بیانگر نیاز شدید آخوندها به ایجاد رعب و وحشت برای مقابله با فضای انفجاری جامعه است.

 مقاومت ایران جوانان دلیر كشور را به همدردی و همبستگی با خانواده های اعدام شدگان و زندانیان و  اعتراض علیه این روند جنایت بار فرا می خواند و بر ضرورت طرد این فاشیسم خونخوار دینی از جامعه جهانی تأكید می كند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

31فروردین 1394 (20آوریل 2015)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا