سال ۱۳۹۴

ایران: اعدام هفت زندانی در شیراز و انتقال 45زندانی برای اجرای حكم اعدام

در یك جنایت ضدانسانی دیگر دژخیمان رژیم آخوندی روز یكشنبه 17خرداد هفت زندانی را در زندان عادل آباد شیراز به دار آویختند. آنها دو روز پیش از آن به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند. در روزهای شنبه  و یكشنبه 45 زندانی محكوم به اعدام دیگر شامل سه زن در شهرهای كرج، بندرعباس و ارومیه برای اجرای حكم به سلولهای انفرادی منتقل شدند.

روز شنبه 22 تن از محكومان به اعدام در قزلحصار به سلولهای انفرادی منتقل شدند. همزمان 5 تن از زندانیان زندان مركزی كرج روانه سلولهای انفرادی شدند. در زندان قزل حصار بین مزدوران گارد ویژه زندان و زندانیان كه در مقابل رفتن به سلول انفرادی مقاومت می كردند درگیری رخ داد. نیروهای گارد زندانیان را به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند و آنها را به زور به سلولهای انفرادی منتقل كردند.

روز یكشنبه 11 زندانی در بندرعباس از جمله 3 زن و 7 زندانی در ارومیه برای اجرای حكم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، هفته گذشته روند بیسابقه و فزاینده اعدامهای جمعی و خودسرانه در سراسر كشور را مبین درماندگی و استیصال رژیم آخوندی در برابر بحرانهای درمان ناپذیر اجتماعی و سیاسی و وحشت آن از نارضایتی گسترده اجتماعی توصیف كرد. وی گفت: سكوت و بی عملی جامعه بین المللی در مقابل این جنایتها به بهانه مذاكرات اتمی یا هر بهانه دیگر، زیر پا گذاشتن ارزشهای انسانی و حقوق بشری است و فاشیسم دینی حاكم را در كشتار مردم ایران و ادامه پروژه دستیابی به بمب اتمی و صدور بنیادگرایی و تروریسم جریتر می كند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

17خرداد 1394 (7ژوئن 2015)

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا