سال ۱۳۹۴

قطع آب زندان قرچك و تهدید شدت عمل نسبت به كسانی كه روزه نیستند

دژخیمان رژیم طی روزهای گذشته در گرمای تابستان آب زندان قرچک ورامین، محل نگهداری زندانیان زن را قطع كرده اند. تحمل شرایط این زندان كه چیزی بیشتر از یك اردوگاه مرگ نیست و به خاطر شرایط طاقتفرسا و غیر انسانی آن به كهریزك دوم معروف است، اكنون بسا دشوارتر شده است.

شكنجه گران از روز پنجشنبه 28خرداد از بلندگوهای بند، به طور مستمر زنان زندانی را تهدید می كنند كه در صورت خوردن غذا و نوشیدن آب در ساعتهای روزه داری شلاق خواهند خورد.

رژیم آخوندی برای اعمال فشار و شكنجه بیشتر زندانیان سیاسی زن، آنها را به زندان قرچك كه محل نگهداری  مجرمان عادی است منتقل می كند.

رژیم آخوندی در هراس از انزجار فزاینده و اعتراضات اقشار مختلف، در ماه رمضان نه تنها قادر به توقف چرخه جنایت و سركوب در كشور نیست بلكه  مقابله با روزه خواری را اهرمی برای تشدید سركوب در پهنه های مختلف كرده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

30 خرداد 1394 (20ژوئن 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا