سال ۱۳۹۴

مقاومت ایران زدوبند دولت استرالیا و تهران برای استرداد پناهجویان ایرانی را قویاً محكوم می كند

فراخوان به پارلمان، احزاب سیاسی استرالیا و مدافعان حقوق بشر به جلوگیری از این اقدام شرم آور. مقاومت ایران زدوبند دولت استرالیا با فاشیسم مذهبی حاكم برایران علیه پناهجویان ایرانی را قویاً محكوم می كند و از دولت استرالیا می خواهد به بدرفتاری و اخراج پناهجویان خاتمه دهد و با اعطای حق پناهندگی به آنان، اجازه ندهد این پناهجویان در خارج از حاكمیت رژیم آخوندی نیز با ظلم و تبعیض و فقر و گرسنگی و خطر مرگ مواجه باشند.

مقاومت ایران با تأكید بر اینكه دولت استرالیا مسئول امنیت پناهجویان و پناهندگان ایرانی است، پارلمان, احزاب سیاسی و سازمانهای مدافع حقوق پناهندگان در استرالیا را به اقدام فوری برای جلوگیری از بازگرداندن این پناهجویان به ایران، فراخواند و از عموم ایرانیان مقیم استرالیا خواست به یاری هموطنانی كه از جهنم سركوب و فقر و فساد آخوندی گریخته اند، بر خیزند.

اعمال فشار و بازگرداندن پناهجویان در حالی صورت می گیرد كه امواج فزاینده سركوب و مجازات وحشیانه اعدام هر روز از مردم به ویژه جوانان ایرانی قربانی می گیرد. تنها در دوران ریاست جمهوری روحانی1800زندانی اعدام شده اند. در چنین شرایطی برگرداندن پناهجویان به جهنم آخوندی به هر بهانه ای كه باشد معنایی جز همدستی با آخوندها در سركوب مردم ایران ندارد.

بنا بر نوشته رسانه های خبری رژیم «ایران و استرالیا در حال دستیابی به توافقی هستند كه بر اساس آن مهاجرانی كه فاقد شرایط پناهجویی هستند و از طرفی بازگشت داوطلبانه به ایران را نمیپذیرند, به ایران باز گردانده شوند».بنا بر این خبر«دولت استرالیا در مقابل بازگشت مهاجرانی كه فاقد شرایط پناهجویی هستند، بورسیههای مختلفی به دانشجویان ایرانی اعطا میكند» (خبرگزاری حكومتی ایرنا-29خرداد). بورسیه هایی كه در اساس به پاسداران و مزدوران رژیم تعلق می گیرد.

وزارت امور خارجه رژیم نیز با وقاحت تمام فرار مردم جان به لب رسیده از جهنم آخوندی  را «ناشی از تبلیغات ایران هراسانه غرب كه از ایران سیاهنمایی و از خارج بهشت نمایی میكنند»دانست.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

31 خرداد 1394 (21ژوئن 2015)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا