سال ۱۳۹۶

حذف احمدی نژاد جراحی جدید درون رژیم و علامت آشكار مرحله پایانی آن

حذف محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین رژیم آخوندی، از كاندیداتوری ریاست جمهوری كه به دستور شخص خامنه ای صورت گرفت، جراحی جدیدی در درون فاشیسم دینی حاكم بر ایران و علامت آشكار مرحله پایانی این رژیم است. كاندیداتوری احمدی نژاد به رغم مخالفت خامنه ای و حذف او حاكی از اوجگیری جنگ گرگها، ضعف شدید خامنه ای و تشتت درونی باند اوست.

احمدی نژاد كسی است كه خامنه ای  به كمك پاسداران  و مهندسی انتخابات او را در سالهای  1384و 1388 به ریاست جمهوری رساند و بر سایر باندهای رژیم تحمیل كرد. خامنه ای بارها اعلام كرده بود احمدی نژاد را بر سایرین ازجمله رفسنجانی ترجیح می دهد.

دبیرخانه شورای ملی  مقاومت ایران

اول اردیبهشت 1396 (21 آوریل 2017)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا