سال ۱۳۹۶

ایران: اذعان خبرگان آخوندی بر عدم مشروعیت و مقبولیت نظام و اینكه انتخابات تنها برای تحكیم دیكتاتوری دینی است

خبرگان ارتجاع در روز 29 خرداد در پاسخ «به شبهات پیرامون نقش مردم در حکومت اسلامی» بیانیه یی صادر کرد. این بیانیه كه حاكی از تعمیق شكاف در رأس رژیم و شدت گرفتن جنگ قدرت در درون آن بعد از نمایش انتخابات است اذعان بیسابقه یی بر عدم «مشروعت» و «مقبولیت» نظام ولایت فقیه است و تأكید مجددی بر این حقیقت كه رأی مردم و انتخابات در نظام ولایت فقیه هیچ اعتباری ندارد و كاركرد آن صرفا برای تحكیم موقعیت دیكتاتوری دینی است.

این بیانیه كه به دستور خامنه ای و به امضای جنتی صادر شده تصریح می كند: «در روزهای اخیر مطالبی پیرامون ”مشروعیت” و ”مقبولیت” حکومت اسلامی و تصدی ولایت و حاکمیت مبتنی بر آرای مردم با استناد به کلمات امیرالمؤمنین(ع) در جامعه مطرح شد که با برخی مبانی دینی …متعارض و ناسازگار است». وادار شدن ولی فقیه نظام به صدور چنین بیانیه یی به خوبی نشان می دهد رژیم نه تنها مشروعیت و مقبولیت خود را در میان مردم از دست داده بلكه حتی در میان روحانیون غیرحكومتی و حتی در میان بخشهای وسیعی از نیروهای رژیم نیز اعتباری ندارد.

اطلاعیه تصریح می كند: «ولایت … و هدایت مردم و زعامت سیاسی اجتماعی از احكام الهی است و متوقف بر خواست و نظر و رأی مردم نیست”. اطلاعیه ضمن تأكید بر «اهمیت منحصر به فرد… ولایت و رهبری امت اسلامی» به مثابه «منشا مشروعیت نظام اسلامی» می افزاید: در اسلام آخوندها «سخنی از رأی و خواست و نظر مردم در میان نمی آید و البته اگر مردم با فردی غیر از ولی بیعت كنند ( انتخاب كنند) مشروعیت نمی یابد».

اطلاعیه خبرگان آخوندی تأكیدی بر این حقیقت است كه نظام ولایت فقیه بعد از شكست خامنه ای در مهندسی انتخابات ریاست جمهوری بیش از همیشه در بحران فرو رفته است. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، بعد از انتخابات تأكید كرد: شكست خامنه ای در یكپایه كردن رژیم شكستی بسیار سنگین و از علائم پایانی این نظام است، بحران در رأس فاشیسم دینی سر باز كرده و تا سرنگونی آن ادامه می یابد…

در چنین شرایطی خامنه ای، جنتی را مأمور كرده تا برای جلوگیری از ریزشهای بیشتر درون رژیم پرده ها را كنار زده و اعلام كند آنچه اصالت دارد ولی فقیه است و انتخابات و رأی مردم تنها تا آنجا ارزش و اعتبار دارد كه دیكتاتوری دینی را تایید و تقویت كند. خامنه ای به این ترتیب برای تصفیه های درونی نیز زمینه سازی می كند.

با توجه به اذعان خبرگان آخوندی بر عدم مشروعیت و مقبولیت رژیم و اینكه انتخابات در این رژیم صرفا در خدمت تحكیم دیكتاتوری است، از این پس طرفهای خارجی هیچ بهانه یی برای اعتبار قائل شدن برای نمایشهای انتخاباتی این رژیم و به رسمیت شناختن نتایج آن ندارند. انتخابات صرفا ماسك قرن بیستمی بر چهره یك دیكتاتوری خون آشام قرون وسطایی است كه باید از جامعه جهانی طرد شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

30 خرداد 1396(20 ژوئن 2017)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا