سال ۱۳۹۶

ایران :‌ وخامت حال زندانیان سیاسی اعتصابی گوهردشت و فراخوان به اقدام فوری برای نجات آنها

با گذشت ۲۰ روز از اعتصاب غذای دست کم ۱۸زندانی سیاسی در زندان گوهردشت حال آنها رو به وخامت نهاده است. زندانیان مزبور از روز هشتم مرداد، به دنبال حمله وحشیانه دژخیمان به زندانیان سالن ۱۲ بند ۴ زندان گوهردشت و غارت وسایل و پولهایشان و انتقال آنها به سالن ۱۰ این بند که شرایطی حادی دارد، دست به اعتصاب غذا زده اند. آنها خواستار بازگشت به سالن ۱۲ و برگرداندن کلیه وسایل و پولهای غارت شده شان هستند.

دژخیمان به هنگام انتقال حتی عینکهای زندانیان را شکسته و کارتهای خرید آنان را برده و حسابهای آنها را خالی کرده اند.

زندانیان اعتصابی كه اكثرا توان حرکت ندارند، از بیماریهای مختلف از جمله بیماریهای قلب، ریه، کلیه، رنج می برند و بسیاری از آنها به خاطر به خاطر انتشار پارازیت به سردردهای مزمن و بیماریهای ‌اعصاب دچار هستند. دژخیمان هیچ دارویی به آنان نمی دهند و داروهایی نیز که توسط خانواده هایشان با هزینه های کلان از خارج از زندان تهیه شده است از طرف زندانبانان توقیف گردیده یا به غارت رفته است.

دژخیمان رژیم نه تنها از هر گونه رسیدگی به زندانیان اعتصابی خودداری می کنند بلکه آنها را به طور مستمر محدودتر کرده و با تهدید به انتقال مجدد به انفرادی تحت فشار می گذارد. زندانیان محکوم به اعدام نیز تهدید شده اند که در صورت ادامه اعتصاب غذا احکام اعدام آنان سریعتر در دستور کار قرار خواهد گرفت.

برای تشدید فشار بر زندانیان و کنترل شبانه روزی آنها و به منظور جلوگیری از درز اخبار زندان به بیرون، دهها دوربین مدار بسته و دستگاه شنود در سالن ۱۰ کارگذاشته شده است. 

فقدان وسایل خنك كننده در گرمای تابستان و در حالی که به خاطر مسدود بودن کلیه پنجره ها با ورقه های فلزی امکان ورود هوا نیست حال بیماران تنفسی را وخیمتر کرده است.

نبود مواد بهداشتی از قبیل صابون موجب گسترش بیماریهای پوستی در بین زندانیان شده است. زندانیان حتی  لباس کافی در اختیار ندارند.

مقاومت ایران نسبت به جان زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان گوهردشت هشدار می دهد و با تاكید بر اینكه مسئؤلیت هر آسیبی كه به این زندانیان برسد به عهده فاشیسم دینی حاكم بر ایران است، از جامعه بین المللی به ویژه كمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، خواستار اقدام فوری برای رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی اعتصابی و اقدام عاجل برای نجات جان آنان است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۸ مرداد ۱۳۹۶ (۱۹ اوت ۲۰۱۷)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا