سال ۱۳۹۶

ایران: وخامت حال زندانیان سیاسی اعتصابی و فراخوان به اقدام فوری به نجات جان آنها

در بیست و چهارمین روز اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در سالن 10 بند 4 زندان گوهردشت، وضعیت جسمی بسیاری از آنها به وخامت گراییده و حیات و سلامتی آنها در خطر جدی قرار دارد.

روز دوشنبه ۳۰ مرداد حال آقای حسن صادقی به بیمارستان فارابی در میدان قزوین در جنوب تهران منتقل شد. وی به خاطر ضرباتی كه شكنجه گران به سر و چشم او وارد كرده اند از بیماری آب سیاه در چشم راست رنج می برد. به گفته پزشکان امکان پاره شدن رگهای چشم و نابینایی کامل او وجود دارد.

اکنون چشمان او بر اثر اعتصاب غذا در وضعیت حادی است و بینایی او بسیار کم شده است. او برای سومین بار در سال۹۴ بازداشت و به جرم هواداری از سازمان مجاهدین به ۱۵سال حبس محکوم شده است. بسیاری از زندانیان اعتصابی قدرت ایستادن ندارند و بارها حین ملاقات یا سایر اوقات از هوش رفته اند.

در همین حال شکنجه گران امیر قاضیانی یكی از زندانیان اعتصابی را بار دیگر به سلولهای انفرادی این بند منتقل کرده اند.

دژخیمان از هرگونه پاسخگویی به خانواده های زندانیان سر باز می زنند و آنها را که نگران وضعیت فرزندان خود هستند سر می دوانند. حاج مرادی از دژخیمان زندان گوهردشت خانواده های زندانیان را که خواستار رسیدگی به وضعیت فرزندان و بستگان خود بودند  به سازمان زندانها در تهران  ارجاع می دهد و سردژخیمی به نام محبی در سازمان زندانها خانواده ها را از این محل بیرون کرده و از هرگونه پاسخگویی به آنها طفره رفته است.

مقاومت ایران با هشدار نسبت به جان این زندانیان که بیشترشان به خاطر سالها حبس در شرایط طاقتفرسای زندانهای قرون وسطایی از بیماریهای مختلف رنج می برند، خواستار اقدام فوری مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر به ویژه كمیسر عالی و شورای حقوق بشر برای نجات جان آنان است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

31مرداد 1396(22اوت2017)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا