سال ۱۳۹۷

ضرورت به رسميت شناختن حق مردم ايران براي مقاومت و آزادي

مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا، در قاهره اعلام كرد كه آمريكا ديگر از آخوندهای حاکم بر ایران محافظت نمیکند و «ما به مردم ایران پیوستیم که خواهان آزادی و حسابرسی هستند». از اينرو «دوران شرمی كه آمریكا برای خودش به‌وجود آورده بود و همچنین دوران سیاستهایی كه باعث چنین رنجهای دردآوری شدهاند، به پایان رسیده است».

وزير خارجه تصريح كرد هنگاميكه آمريكا با دشمناني از قبيل ملايان همدستي مي‌كند «آنها جلو میآیند و پیشروی میكنند».

خانم مريم رجوي، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، با استقبال از فاصله گرفتن آمريكا از سياستهايي كه مردم و مقاومت ايران نخستين قربانيان آن بوده‌اند، بار ديگر خاطرنشان كرد، دستيابي به سلاحهاي كشتار جمعي، نقض حقوق بشر، صدور بنيادگرايي و تروريسم، چهار ستون تئوكراسي حاكم بر ايران است. راه‌حل قطعي براي خلاصي از فاشيسم ديني، تغيير اين رژيم نامشروع به دست مردم و مقاومت ايران است. به‌رسميت شناختن شوراي ملي مقاومت، يگانه جايگزين دموكراتيك ديكتاتوري ديني و تروريستي، لازمة جبران و پايان دادن به سياست فاجعه بار مماشات در چهار دهه گذشته است. رژيم ركوردار جهاني اعدام، تنها زبان قاطعيت و قدرت را مي‌فهمد.

رئيس جمهور برگزيده مقاومت براي دوران انتقال حاكميت به مردم ايران، از جانب مقاومتي كه از سال۱۳۶۰ خواهان تحريم تسليحاتي و نفتي ديكتاتوري ديني بوده است، ضرورت موارد زير را بار دیگر مورد تأكيد قرار داد:

1-به رسميت شناختن حق مقاومت مردم ايران براي سرنگوني فاشيسم ديني و دستيابي به آزادي

2-قراردادن تماميت سپاه و وزارت اطلاعات آخوندها در ليست تروريستي وزارتخارجه آمريكا و اتحاديه اروپا

3-اخراج مزدوران اطلاعات آخوندها و نیروی تروریستی قدس از آمريكا و اروپا

4- ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ايران به شوراي امنيت پس از ۶۵بار محكوميت در ملل متحد

5-حمايت از ارجاع پرونده قتل‌عام زندانيان سياسي به دادگاه جنايي بين المللي

6-اخراج رژيم نامشروع ملايان از ملل متحد و به‌رسميت شناختن نمايندگي مقاومت عادلانه مردم ايران

7-اخراج قاطعانة فاشيسم ديني حاكم بر ايران و نيروهاي آن از سوريه، عراق، يمن، لبنان و افغانستان

8-وادار كردن حكومت عراق به پرداخت مابه ازای دارايي‌ها، تجهيزات و تسليحات و قرارگاههاي سازمان مجاهدين و ارتش ازاديبخش ملي ايران كه به‌طور کامل با هزينه خود آنها تهيه شده و اسناد آن موجود است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲۱دي۱۳۹۷ (۱۱ ژانويه ۲۰۱۹)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا