سال ۱۳۹۸

تلاش مذبوحانه وزير اطلاعات ملايان براي روحيه دادن به نيروهاي رژيم پس از نامگذاري سپاه

فراخوان خانم رجوي به آزادي دستگير شدگان و اعزام هيئت بين المللي براي ديدار با آنان

آخوند محمود علوي وزير اطلاعات فاشيسم ديني حاكم بر ايران امروز در نمايش جمعه تهران ظاهر شد و با برخي كلمات دهان پركن تحت عنوان ”بررسي هاي كلان امنيت ملي در پرتو رهنمودهاي راهگشاي” خامنه اي، مذبوحانه تلاش كرد به نيروهاي سرخورده رژيم پس از گنجاندن سپاه پاسداران در ليست سازمانهاي تروريستي خارجي آمريكا روحيه بدهد.

وي در اين قدرت نمايي دير هنگام گفت ”در يك سال گذشته با 116 تيم مرتبط با سازمان مجاهدين برخورد شده” است. وزير گشتاپوي ملايان بنحو مسخره‌اي از دستاوردهاي وزارتخانه اش به مثابه ”حماسه اطلاعاتي” نام برد كه با ”ریل گذاری”  خامنه اي انجام شده و ”جزييات” آن بايد ” از طريق رسانه ملي” در اختيار مردم قرار گيرد. مقصود از رسانه ملي همان ”صدا و سيماي” آخوندي است كه مردم ايران در هر تظاهرات و تجمعي شعار ميدهند ”صدا و سيماي ما ننگ ما ننگ ما”.

دستگيريهاي سال گذشته ايراني(21 مارس 2018 تا 20 مارس2019) بسا بيشتر از آماري است كه رئيس مافياي ترور و آدمكشي ملايان به آن اعتراف مي كند. وي به عمد از دستگيريهاي ديگر ارگانهاي سركوبگر مانند سازمان اطلاعات سپاه، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، نيروي انتظامي و دادستاني سخني به ميان نياورده است.

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران با تاكيد بر اينكه دستگير شدگان در معرض شكنجه و اعدام قرار دارند، خواستار اقدام فوري دبير كل ملل متحد، كميسر عالي و شوراي حقوق بشر ملل متحد و سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر براي آزادي آنان و تعيين هياتهايي براي بازديد از زندانهاي رژيم و ديدار با اين زندانيان شد.

رژيم آخوندي بايد اسامي همه دستگيرشدگان را منتشر كند و تمامي حقوق آنان را طبق كنوانسيونهاي بين المللي كه امضا كرده مراعات كند. شكنجه و بدرفتاري يك روش روتين عليه زندانيان سياسي است و در جريان قيام دي ماه 1396 دست كم 14 تن از زندانيان قيام زير شكنجه به شهادت رسيدند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

30 فروردين 1398(19 آوريل 2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا