سال ۱۳۹۸

اعتصاب غذاي دو زنداني سياسي در اروميه در اعتراض به احكام قرون وسطايي قضاييه آخوندي

آقايان ابراهیم خلیل صديقي همدانی 60 ساله و فرزندش سالار صديقي همدانی 22 ساله، از سوم مهر ماه دراعتراض به رفتار وحشيانه و احكام قرون وسطايي رژيم آخوندها دست به اعتصاب غذا زدند.

قضاييه آخوندها به سركردگي سردژخيم ايراهيم رييسي، اين دو زنداني سياسي را كه در اسفند 1397 دستگير شده اند به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» و «تبلیغ علیه نظام» هر يك به 16 سال زندان محکوم كرده است. آنها كه در نهمين روز اعتصاب غذاي خود بسر مي برند، خواستار انتقال به تهران نيز مي باشند.

در 30فروردين 1398، آخوند محمود علوي وزير اطلاعات آخوندها گفت ”در يك سال گذشته با 116 تيم مرتبط با سازمان مجاهدين برخورد شده” است. سازمان مجاهدين خلق ايران در سوم ارديبهشت 1398 اسامي ابراهيم صديقي و پسرش را جزو 28 زنداني كه در سال 1397 دستگير شده و همچنان درزندان  بسر مي برند اعلام كرد.

مقاومت ايران خواستار اقدام فوري دبيركل، كميسر عالي حقوق بشر، شوراي حقوق بشر و گزارشگران ذيربط ملل متحد، عفو بين الملل و عموم مجامع مدافع حقوق بشر براي آزادي زندانيان سياسي بويژه اين دو زنداني سياسي اعتصابي مي باشد و بار ديگر بر فراخوان خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران براي تشكيل يك هيات بين المللي براي بازديد از زندانهاي رژيم و ديدار با زندانيان سياسي تاكيد ميكند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

11مهر 1398(3 اكتبر2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا