سال ۱۳۹۸

قيام ايران- شماره 9، گسترش قيام به 75 شهر، تسخير شهرداري رباط كريم و حمله به راديو-تلويزيون خرم آباد

در ادامه قيام سراسري مردم ايران كه بيش از 75 شهر را در بر گرفته است جوانان دلير رباط كريم – جنوب تهران – شهرداري اين شهر را تسخير كرده،نيروي سركوبگرو انتظامي را وادار به فرار كرده و شهر را در كنترل خود در آورند. مراكز سركوب و چپاول از جمله 12 بانك حكومتي توسط جوانان به آتش كشيده شد.

در تهران پارس، جوانان يك اتوبوس نيروي انتظامي را واژگون كرده و آنرا به آتش كشيدند. در تهران، شهرداري صالحيه مورد تهاجم جوانان شورشي قرار گرفت. همچنين، بانککوثرپزنداز مراكز چپاول رژيم، توسط جواناني كه شعار «مرگ بر بسيجي» مي دادند، به آتش كشيده شد. در ملارد در جنوب تهران نيز، جوانان يك پمپ بنزين را به آتش كشيدند.

در خرم آباد، جوانان شورشي بهرادیوتلویزیونرژیم حمله ور شده و کلیهشیشههایآنراشکستند. آنها چندینبانک حكومتي رابهآتشکشیدهویاشیشههایآنهاراخردکردند.

در شيراز و اصفهان جوانان در ميادين و خيابان هاي شهر با روشن كردن آتش خيابان ها را مسدود كرده اند. در شيراز دو پايگاه بسيج ضد مردمي در خيابان خيام به آتش كشيده شد. در شاهين شهر اصفهان مردم شعار مي دادند «نترسيد، نترسيد، ما همه با هم هستيم».

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

25 آبان 1398 (16 نوامبر 2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا