سال ۱۳۹۸

قيام ايران – شماره 16. گسترش قيام به 107 شهر و ثبت 61 شهيد در 10 شهر، شمار شهيدان بيشتر است

خانم رجوي: خامنه اي و روحاني و ديگر سردمداران بخاطر جنايت عليه بشريت بايد در برابر عدالت قرار گيرند

بدستور خامنه اي، پاسداران و ديگر نيروهاي سركوبگر، در شهرهاي مختلف به روي تظاهركنندگان آتش مي گشايند و شهيدان قيام مستمرا در حال افزايش است. رژيم آخوندي شبكه اينترنت را بطور كامل قطع كرده، تا هم ابعاد قيام و هم ابعاد وحشيگري رژيم را پنهان نگاه دارد.

سازمان مجاهدين از داخل كشور 61 تن از قيام آفرينان را كه در 10 شهر بدست نيروهاي سركوبگر جان باخته اند را ثبت كرده است. شمار واقعي شهيدان بسيار بيشتر است. اين آمار عمدتا به روز 25 آبان است. در برخي شهرها مانند شيراز و كرمانشاه در روزهاي 25 و26آبان شمار زيادي به شهادت رسيده اند كه در اين آمار منظور نشده اند

شمار شهيدان كرج و شهرهاي اطراف آن 19 تن، شهريار 14 تن، بهبهان 7 تن، خرمشهر و مريوان و اصفهان هر يك 5 تن، جوانرود و بهارستان تهران هر يك دو تن و در زرگان اهواز و سيرجان يك تن مي باشد.

اعتراضات و تظاهرات مردم تا سومين روز 107 شهر و اكثر قريب به اتفاق 31 استان كشور را فرا گرفت.

خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران با تسليت به خاطر شهيدان سرفراز قيام، گفت اين خونهاي بناحق ريخته شده تنها عزم مردم ايران را در مبارزه برحق شان براي سرنگوني رژيم مصمم تر ميكند.

وي افزود جنايات رژيم آخوندي در سه روز گذشته بدون ترديد از مصاديق جنايت عليه بشريت است. مسئولان جنايت كساني هستند كه در 40 سال گذشته مستمرا به جنايت عليه بشريت مشغول بوده و 120 هزار اعدام سياسي از جمله قتل عام 1367 را در پرونده خود دارند. اين رژيم بايد از جامعه جهاني طرد شود و خامنه اي و روحاني و ديگر سردمدارانش بايد به خاطر جنايت عليه بشريت در برابر عدالت قرار گيرند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

 27 آبان 1398(18نوامبر 2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا