سال ۱۳۹۸

قیام ایران – شماره ۳۲ .فاشیسم دینی دبستانها را نیز به بازداشتگاه تبدیل می‌کند

فراخوان به مراجع بین‌المللی برای محکوم کردن تبدیل دبستان به زندان

رژیم ضدبشری آخوندی برای جلوگیری از ادامه و گسترش قیام به موج بازداشت و دستگیریهای گسترده در سراسر کشور ادامه می‌دهد. شمار بازداشت‌ شدگان از ابتدای قیام از مرز ۱۰۰۰۰تن گذشته است.

 ابعاد بازداشتها به‌حدی است که رژیم در بسیاری نقاط از مدارس ابتدایی نیز به‌عنوان بازداشتگاه استفاده می‌کند چیزی که نقض آشکار کنوانسیونهای بین‌المللی است. کلیپ دبستان دخترانه قدس که نیروهای سرکوبگر بازداشت‌ شدگان را با چشم‌بند و دست بسته به آن وارد و خارج می‌کنند روی اینترنت وجود دارد. (عکسها ضمیمه است).

مقاومت ایران دبیرکل و ارگانهای ذیربط ملل ‌متحد مانند یونسکو و یونیسف و گزارشگرهای مربوطه و دیگر ارگانهای بین‌المللی مدافع حقوق کودکان و حقوق‌بشر را به محکوم کردن رژیم آخوندی به‌خاطر دستگیریهای گسترده و تبدیل مدارس به زندان فرا می‌خواند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳آذر ۱۳۹۸(۲۴نوامبر۲۰۱۹)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا