سال ۱۳۹۸

قيام ايران – شماره 55 . شمار شهيدان قيام مردم ايران از 1500 تن بيشتر است

انتشار اسامي 504 شهيد

مريم رجوي: اين كشتار تكان دهنده بدون ترديد يكي از هولناك‌ترين جنايات قرن بيست و يكم است.

فراخوان به شوراي امنيت ملل متحد و اتحاديه اروپا : اقدام فوري براي توقف جنايت و سركوب

آزادي دستگيرشدگان و اعزام هيأت تحقيق و بازديد از زندانهاي رژيم

سازمان مجاهدين خلق ايران اعلام كردتا كنون بيش از 1500 تن از شهيدان قيام مردم ايران را در شهرهاي مختلف كشور ثبت كرده است. شمار شهيدان در استان تهران حداقل 400، در كرمانشاه حداقل 320 ، در فارس حداقل 270، در خوزستان حداقل 240، در اصفهان حداقل 120 و در البرز (كرج) حداقل 100 تن مي باشد.

سازمان مجاهدين همچنين اسامي 28شهيد ديگر قيام را منتشر كرد. به اين ترتيب تا كنون اسامي504 تن از شهيدان قيام مردم ايراناز 56 شهر اعلام شده است. به گزارش شهود عيني كه در آمار 1500 شهيد محسوب نشده و در دست تحقيق است، صدها پيكر شهيد در روزهاي قيام وارد سردخانه بيمارستان نمازي شيراز شده و رژيم در اين باره كماكان سكوت و مخفي‌كاري مي‌كند تا حقايق پوشيده بماند.

برغم گذشت يك ماه از شروع قيام سراسري، رژيم آخوندي در وحشت از عواقب داخلي و بين المللي جنايت بزرگ عليه بشريت با تمام قوا تلاش مي كند شمار شهيدان و اسامي آنها و شمار زندانيان را مخفي نگاه دارد.  نيروهاي سركوبگر از تحويل اجساد شهيدان به خانواده‌ها خودداري مي‌كنند. بسياري از شهيدان مستقيماً از بيمارستانها يا از خيابان توسط پاسداران ربوده شده و در محل هاي نامعلومي دفن شده اند.

خانم مريم رجوي گفت: رژيم هنوز هم از تحويل اجساد شهيدان خودداري مي‌كند و با وقاحتي مافوق تصور، پول گلوله و كشتن فرزندان ايران را از پدران و مادران آنها طلب مي‌كند.اين كشتار تكان‌دهنده بدون ترديد يكي از هولناك‌ترين جنايات قرن بيست و يكم است و با هر معياري يك جنايت بزرگ عليه بشريت به شمار مي‌رود. فاشيسم ديني بايد از جامعه بين المللي طرد شود.

خانم رجوي شوراي امنيت ملل متحد و اتحاديه اروپا را به اقدام فوري براي توقف سركوب و جنايت عليه بشريت و آزادي دستگير شدگان فراخواند و بار ديگر از ملل متحد خواستار تشكيل يك هيات بين المللي براي تحقيق پيرامون اين جنايت بزرگ و بازديد از زندانهاي رژيم و ديدار با زندانيان گرديد.

اسامي 28 شهيد ديگر قيام:

1-تهران                             احمد مرادي

2-تهران                             ميثاق ملكي       

3-اسلامشهر-تهران               محسن مظفري

4-اسلامشهر-تهران               حسين قاسمي 

5-رباط كريم-تهران                حسين اميني

6-شوشتر                          قاسم زغبي

7-شوشتر                          عارف دلفي

8-شوشتر                           جمال كعبي

9-شوشتر                           عادل كعبي فرزه

10-شوشتر                           علي كعبي

11-شوشتر                          عدي كعبي

12-شوشتر                          عمار زغبي

13-شوشتر                          مهدي عگبي

14-شوشتر                          ياس سليماني

15-شوشتر                          ميلاد سليماني  

16-اهواز                            هاني شهبازي

17-شيراز                            جواد نكويي

18-سنندج                          هيوا رحيمي

19-سنندج                          مسعود اميني

20-سنندج                          رضا صادقي

21-سنندج                          سوران محمدي

22-سنندج                          علي جواهري 

23-فرديس كرج                     حميد قائمي 

24-اراك                                مسعود صابري

25-اصفهان                           مهدي سبزي

26-اصفهان                           فرشيد آفرين

27-اصفهان                            محمد آرمان  

28-خرم آباد                         حسين پاپي

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

24 آذر 1398(15دسامبر2019)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا