کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

براي اطلاع و هوشياري مردم تهران و جوانان شورشگر دستورات و خط كار پاسدار سرلشكر سلامي سركردة كل سپاه پاسداران براي مقابله با قيام در «عمليات آرام سازي» (اطلاعيه شماره ۲)

براي اطلاع و هوشياري مردم تهران و جوانان شورشگر
دستورات و خط كار پاسدار سرلشكر سلامي سركردة كل سپاه پاسداران
براي مقابله با قيام در «عمليات آرام سازي»
(اطلاعيه شماره ۲)
سركرده وحشت‌زدة سپاه پاسداران : از بكارگيري كاركنان بريده، بي انگيزه ، ناراضي و مسأله دار دركنترل اغتشاشات خودداري كرده و از حضور آنان در عمليات آرام سازي ممانعت به عمل آورند
باتوجه به اقدامات خشونت آميز و تعرضات صورت گرفته به منظور تسخير نواحي وحوزه هاي مقاومت توان لازم را جهت حفاظت و حراست مضاعف از سلاح ، مهمات وتجهيزات موجود در اين مراكز به كار گرفته و تدابير مقتضي را جهت تأمين آن بكارگيرند

سند شماره۲
تاريخ : ۱۰ مهر ۱۳۰۱
خيلي محرمانه
فرماندهي كل
به : رديفهاي يكم تا ششم و خاص سپاه
موضوع:رعايت اصول حفاظتي درمواقع بروز اغتشاشات
…در پي بروز اغتشاشات اخير دشمنان خارجي و عوامل داخلي آنان به دنبال تعرض به دارايي‌هاي مادي و معنوي سپاه، ايجاد خسارت در اماكن سپاه، كشته سازي وگرفتن تلفات انساني از نيروهاي امنيتي به ويژه (سپاه و بسيج) مي‌باشند . لذا ضروري است فرماندهان سپاه نسبت به اعلام هشدار باش و توجيه نيروهاي حاضر درصحنه اعم از پايور، بسيجي و همچنين منابع اطلاعاتي اقدام نموده و محورهاي ذيل را به مرحله اجرا بگذارند:
 با هماهنگي حفاظت اطلاعات از بكارگيري كاركنان بريده، بي انگيزه ، ناراضي و مسأله دار دركنترل اغتشاشات خودداري كرده و از حضور آنان درعمليات آرام سازي ممانعت به عمل آورند.
 كليه فرماندهان، مسئولين و مرتبطين سپاه از انجام مصاحبه با رسانه هاي جمعي كه مي تواند به تشديد و تحريك اغتشاشات منجر بشود خودداري كرده و درصورت اخذ مجوز نسبت به بيان مطالب تحريك آميز و احساسي كه شرايط را براي كنترل و ادامه اغتشاشات پيچيده مي نمايد، اكيداً خودداري نمايند.
 باتوجه به اقدامات خشونت آميز و تعرضات صورت گرفته به منظور تسخير نواحي و حوزه هاي مقاومت توان لازم را جهت حفاظت و حراست مضاعف از سلاح ، مهمات و تجهيزات موجود دراين مراكز به كار گرفته و تدابير مقتضي را جهت تأمين آن بكارگيرند.
 تمهيدات حفاظتي لازم را براي سرويس هاي اياب وذهاب كاركنان انديشيده وآحاد كاركنان از جمله رانندگان نسبت به مخاطرات احتمالي از جمله حمله به خودروهاي مأموريتي و تجهيز خودروها به بسته هاي انفجاري توجيه شوند . حتي الامكان از گزينه هاي جايگزين و مسيرهاي مختلف استفاده شود.
امضاء : سرلشگر پاسدار حسين سلامي فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

شوراي ملي مقاومت ايران
كميسيون امنيت و ضد تروريسم
۲۷مهر ۱۴۰۱(۱۹ اكتبر ۲۰۲۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا