کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم: براي اطلاع مردم تهران و جوانان شورشگر آرايش نيروهاي دشمن براي مقابله با قيام در روز پنجشنبه ۲۱ مهر (اطلاعيه شماره ۴)

ابلاغ مأموريت‌ها به نيروهاي سپاه و گردان‌هاي بسيج ادارات، كارگري و اصناف به امضاي سركردة سپاه حفاظت تهران بزرگ

هر يك از گردانهاي امنيتي دو گردان۳۰ موتوره و هريك از تيپهاي امنيتي ۵ گردان ۳۰ موتوره و لشگرعملياتي ۵ گردان۳۰ موتوره از ساعت ۹ صبح مستقر نموده و آمادگي داشته باشيد گردان‌ها را به واحدهاي كوچكتر تبديل و دركانون‌هاي فعال مستقر نماييد. گردانهاي نواحي با استعداد حداقل ۴۰ موتور فراخوان شوند وآماده اجراي مأموريت شوند. يكان جنگ نوين يك گردان ۲۰ موتوره با هماهنگي قرارگاه قدس مستقر نماييد

lنواحي مقاومت بسيج گردانهاي خود را از ساعت ۱۶ فراخوان و با تدبير قرارگاه هاي عملياتي درمحدوده سرزميني خود مستقر نماييد

l از ساعت ۳۰ دقيقه بامداد هر ناحيه مقاومت در يك خيابان اصلي منطقه استحفاظي، لشكر عملياتي در حدفاصل آزادگان تا دماوند در اتوبان امام علي، تيپ آل محمد از دماوند تا ارتش،گردان ۶۹ درمنطقه ۱۰ (يكي از پرجمعيت‌ترين مناطق تهران در محدوده خيابانهاي نواب،آزادي، شهيدان و قزوين) نسبت به گشت زني به منظور دستگيري شعارنويس‌ها اقدام نمايد. 

سند شماره ۴

تاريخ : ۲۰ مهر ۱۴۰۱

به : گيرندگان زير

از فرمانده سپاه تهران بزرگ

موضوع: ابلاغ ماموريت روز ۲۱ مهر ماه 

به منظور تثبيت وضعيت امنيتي شهر تهران و پيشگيري از وقوع نارآرامي هاي احتمالي، ضروري است نسبت به اجراي موارد زير در تاريخ ۱۴۰۱/۷/۲۱ اقدام نماييد.

۱-رده هاي احتياط ستادي با استعداد۵۰ درصد از ساعت۰۹۰۰ در نقاط پر اهميت چينش شده و نقاط باقي مانده را با گردان هاي پاسدار پايه پركنيد. لذا قرارگاه هاي عملياتي با فرماندهان رده هاي احتياط ستادي تماس گرفته و آنها را نسبت به ماموريت توجيه نماييد.

۲-كليه گردانهاي امام حسين در كنترل عملياتي نواحي قرارگرفته و آماده فراخواني باشند.

۳-هر يك از گردانهاي امنيتي دو گردان۳۰ موتوره و هر يك از تيپهاي امنيتي ۵ گردان ۳۰ موتوره و لشگرعملياتي نيز ۵ گردان۳۰ موتوره از ساعت ۰۹۰۰ مطابق طرح روز ۱۴۰۱/۷/۲۰ مستقرنموده و آمادگي داشته باشيد گردان ها را به واحدهاي كوچكتر تبديل و در كانون‌هاي فعال مستقر نماييد.

۴-يگان جنگ نوين يك گردان ۲۰ موتوره از ساعت۰۹۰۰ با هماهنگي قرارگاه قدس مستقر نماييد.

۵-سازمانهاي بسيج ادارات،كارگري هركدام يك گردان از ساعت۰۹۰۰ با هماهنگي قرارگاههاي نصر و قدس مستقر نماييد.

۶-نواحي مقاومت بسيج گردانهاي امام علي خود را از ساعت ۱۶۰۰ فراخوان و با تدبير قرارگاه هاي عملياتي در محدوده سرزميني خود مستقر نماييد.

۷-گردان‌هاي بيت المقدس آماده فراخواني و اجراي برنامه ايست و پذيرايي و نور افشاني باشند.

۸-گردان‌هاي امام علي تيپ ويگان ها به صورت ۵۰ درصد فراخوان شوند و۵۰ درصد ديگر آماده فراخوان باشند.

۹-گردان هاي امام علي نواحي با استعداد حداقل ۴۰ موتور فراخوان شوند و آماده اجراي مأموريت شوند.

۱۰-نواحي از ساعت ۱۸۰۰ استيج ايست و پذيرايي و نورافشاني را برگزار نمايند.

۱۱-يگان فاتحين آمادگي فراخوان كليه گردانهاي خود را داشته باشد.

۱۲-نسبت به فعال سازي پاسگاه فرماندهي خود از ساعت۱۲۰۰ اقدام نماييد.

۱۳-لشگر عملياتي با استفاده از توان يگان آماده تيم هاي گشتي دو موتوره به همراه يك خودرو از ساعت ۰۰۳۰ بامداد نسبت به گشت زني در اتوبان امام علي حد فاصل آزادگان تا دماوند به منظور دستگيري شعار نويس‌ها اقدام نمايد.

۱۴-تيپ آل محمد با استفاده از توان يگان آماده تيم هاي گشتي دو موتوره به همراه يك خودرو از ساعت ۰۰۳۰ بامداد نسبت به گشت زني در اتوبان امام علي حد فاصل دماوند تا ارتش به منظور دستگيري شعارنويس‌ها اقدام نمايد.

۱۵-گردان ۶۹ از ساعت ۰۰۳۰بامداد نسبت به گشت زني در منطقه ۱۰به منظور دستگيري شعارنويس‌ها اقدام نمايد.

۱۶-هر ناحيه مقاومت از ساعت  ۰۰۳۰ بامداد نسبت به گشت زني در يك خيابان اصلي منطقه استحفاظي، به منظور دستگيري شعارنويس‌ها اقدام نمايد.

سرتيپ پاسدار حسن حسن زاده

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ

گيرندگان:

رديفهاي اول -پنجم وششم

سازمانهاي بسيج ادارات،كارگري، اصناف

رونوشت:

سردارجانشين محترم فرماندهي قرارگاه ثارالله

حفاظت اطلاعات سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ

معاونتهاي اطلاعات، عمليات، آماد،ايمني، مرفوك [مركز فرماندهي و كنترل] و بازرسي و نيروي انساني كادر و بسيج 

شوراي ملي مقاومت ايران

كميسيون امنيت و ضد تروريسم

۲۹ مهر ۱۴۰۱ (۲۱ اكتبر ۲۰۲۲)

20221021-SNCRI-FA-CRACK DOWN-4

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا