اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۲

جوانان شورشگر در زاهدان با پالكاردهاي مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، مرگ بر خامنه اي درود بر رجوي و نه سلطنت نه رهبري دمكراسي برابري

جوانان شورشگر در زاهدان با پالكاردهاي مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، مرگ بر خامنه اي درود بر رجوي
و نه سلطنت نه رهبري دمكراسي برابري

روز جمعه ۲۵ فروردين برغم جو شديد امنيتي جوانان شورشگر در خيابانهاي زاهدان شعارهاي »مرگ بر ستمگر،
چه شاه باشه چه رهبر«، »نه سلطنت نه رهبري، دموكراسي برابري« و »مرگ بر خامنه اي، درود بر رجوي« را به
صورت بنرها و پالكارهادي بزرگ با خود حمل و همچنين ديوار نويسي ميكردند.
روز پنجشنبه ۲۴ فروردين نيز جوانان بلوچ با شعارهای »دمكراسي آزادي، با مريم رجوي«، »نه تاج و نه عمامه،
نظام كارش تمامه«، »مرگ بر خامنه اي، درود بر رجوي«، »مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر«، »بلوچستان
بيداره، از شاه و شيخ بيزاره« و »خون شهدا را نه مي بخشيم و نه فراموش ميكنيم«، به خيابان آمدند و شعارهاي
مشابهي بر ديوارها نوشتند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
)۲۰۲۳ آوریل ۱۴( ۱۴۰۲ فروردین ۲۵

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا