تشدید بیسابقه جنگ قدرت و بحران مرگبار در رأس فاشیسم دینی حاكم بر ایران، حذف حسن خمینی به دستور خامنه ای از نمایش انتخابات به رغم توصیه مراجع سرشناس و حكومتی

دکمه بازگشت به بالا