در اول آبان ۹۸ مدیر کل پلیس آلبانی یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد کشف یک شبکه جاسوسی و تروریستی علیه مجاهدین برگزار کرد.

این شبکه از تهران توسط نیروی تروریستی قدس اداره میشد و یکی از عوامل آن به نام علیرضا نقاش زاده دارای پاسپورت اطریشی خود را از «اعضای سابق مجاهدین» معرفی و به بهانه دیدن مادرش به آلبانی سفر میکرد.