سال ۱۳۸۹

روزکارگر- شماره۹

درگیری کارگران و نیروهای سرکوبگر در خیابان نواب و بهبودی تهران

در ساعت ۱۳۳۰ حدود ۴۰کارگر که جهت برگزاری تظاهرات روز کارگر از خیابان نواب به سمت خیابان آزادی میرفتند. مورد هجوم وحشیانه مزدوران انتظامی قرار گرفتند. کارگران بیدفاع که با میله های آهنی و باتون مضروب و مصدوم شدند, به مقابله با مزدوران پرداختند,. دوتن از کارگران به خاطر وخامت حالشان به بیمارستان منتقل شدند. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ (۱ مه ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا