سال ۱۳۸۹

کسادی و سردی نمایش ۲۲ بهمن و شکست دود و دم و صحنه سازیهای رژیم آخوندی

به رغم بسیج همه دستگاههای سرکوبگر و ارگانهای حکومتی، مراسم حکومتی سالگرد ۲۲بهمن با سردی و کسادی بیسابقه یی برگزار شد و بی اعتنایی اکثریت قریب به اتفاق مردم تهران به این نمایش نفرت برانگیز، همه صحنه سازیها و دود و دم رژیم آخوندی را با شکست مواجه کرد.

تلاشهای ماشین تبلیغاتی رژیم با مونتاژ کردن فیلمهای این شوی حکومتی و استفاده از فیلمهای سالهای گذشته نتوانست، بر این وضعیت سرپوش بگذارد

فاشیسم دینی حاکم بر ایران که در وحشت از قیامهای مردمی در منطقه به شدت نیازمند یک قدرتنمایی بود، مزدوران خود را از شهرهای مختلف کشور به تهران گسیل کرده و ۴۵۰۰ اتوبوس شرکت اتوبوسرانی تهران را برای انتقال کارمندان دولت و دانش آموزان به این مراسم فرمایشی اختصاص داد، اما اکثر اتوبوسها بدون سرنشین به محل رسیدند.
بیشتر حاضران در نمایش امروز را مزدوران سپاه و بسیج واوباش و اراذل گردآوری شده از مناطق و شهرهای اطراف تهران تشکیل می دادند. بسیاری از افراد هم که به اجبار به صحنه آورده شده بودند، در میان راه محل را ترک می کردند. تنها از ۲۳ناحیه بسیج سپاه ضد محمد ۱۸۴ گردان به تظاهرات گسیل شده بودند. علاوه بر این گله های مزدوران انتظامی و اطلاعاتی به صحنه فرستاده شده بودند. در گزارشهای درونی رژیم از تظاهرات امروز به عنوان «کسادترین تظاهرات ۲۲بهمن» اسم برده شده که بیشتر افراد آن را «افراد نظامی و امنیتی نظام» تشکیل داده بودند. 
پاسدار احمدی نژاد، در این نمایش ورشکستگی نظام، ضمن تأکید بر ادامه پروژه های شوم اتمی به نحو مضحکی مدعی پرتاب انسان به فضا تا سال ۱۴۰۰شد و با دجالیت تلاش کرد وضع نزار و بحرانی رژیم را با اسلامی قلمداد کردن قیامهای مصر و تونس بپوشاند. تلاش مذبوحانه یی که با اعلام بیزاری مردم، رهبران مذهبی و گروههای سیاسی مصر رو به رو شده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۲بهمن۱۳۸۹(۱۱فوریه۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا