سال ۱۳۹۲

مریم رجوی: خامنه ای در تلاش برای دستیابی به بمب فرصت استثنایی توافق با جامعه جهانی در آلماتی را از دست داد

 مخاصمات درونی، انقلاب سوریه و وضع انفجاری جامعه نیاز ملایان به بمب را بیشتر کرده و عقب نشینی از آن به فروپاشی نظام و خارج شدن کنترل از دست خامنه ای منجر می‌شود.

شکست مذاکرات آلماتی  بطلان سیاست مماشات و امتیاز به این رژیم را قاطعانه مهر کرد.

به دنبال شکست مذاکرات اتمی در آلماتی و هیاهو و دعاوی رژیم آخوندی درباره دستآوردهای جدید اتمی و تلاشهای بیهوده و محکوم به شکست برای ادامه مذاکره با این رژیم، خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، گفت:

خامنه ای که بقای حکومتش را به نحو فزاینده یی در گرو دستیابی به سلاح اتمی می بینید، به بسته پیشنهادی کشورهای ۱+۵ و امتیازهای کلانی که به طور یک جانبه و رایگان به این رژیم پیشنهاد کرده بودند، پاسخ نداد و یک فرصت استثنایی برای توافق با جامعه جهانی را از دست داد و بطلان سیاست مذاکره و مماشات و امتیاز دادن به این رژیم را قاطعانه مهر کرد.

خانم رجوی افزود: مخاصمات افسارگسیخته درون هیأت حاکمه، وضعیت انفجاری جامعه، انقلاب سوریه، بحران عراق و در هم شکستن جبهه منطقه یی و استراتژی صدور بنیادگرایی و تروریسم رژیم، از یکسو نیاز آن را به بمب اتمی به عنوان تضمین بقایش هر چه بیشتر کرده است.  از سوی دیگر هرگونه عقب نشینی بر سر مسأله اتمی برای این رژیم مرگبارتر شده است چرا که کنترل را از دست خامنه ای خارج می سازد و باعث فروپاشی رژیم خواهد شد.

وی افزود: به این ترتیب خامنه ای با نقض مستمر قطعنامه های شورای امنیت با تمام قوا در مسیر دستیابی به بمب اتمی حرکت می‌کند، چیزی که به ناگزیز و به رغم رویکردها و منافع متفاوت اعضای شورای امنیت ملل متحد، به تحریمهای بیشتر و افزایش تنش و بحران و رویارویی با جامعه بین المللی منجر خواهد شد.

پس از سرنگونی دیکتاتور لیبی خامنه ای جمعبندی کرده بود که اگر قذافی از پروژه های اتمی خود دست برنداشته و به بمب اتمی دست یافته بود، سرنگون نمی شد.

با اینحال رژیم آخوندی به سیاست فریب و زمان خریدن ادامه می‌دهد. روز قبل از مذاکرات اخیر آلماتی که توسط شخص خامنه ای هدایت می‌شد، علی باقری معاون جلیلی و برادر داماد خامنه ای مدعی ارائه طرحی تحت عنوان  «چارچوب جدید همکاری» شد که «بیش از قبل به طرح پیشنهادی غربیها پرداخته است». طرحی که تکرار پیشنهاد سال گذشته رژیم در مسکو بود و دیپلوماتهای غربی آن را پیشنهادات گنگی که به موضوعات مشخص پاسخ نمی‌دهد توصیف کردند. 

رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران افزود: شکست مذاکرات آلماتی، یک نقطه عطف در دور بی پایان مذاکره با رژیم آخوندی بود و این حقیقت را به خوبی اثبات کرد که دل بستن به مذاکره، و به طریق اولی دادن هرگونه امتیاز و بسته تشویقی به این رژیم، چیزی جز بازی کردن در زمین ملایان و تن دادن به ترفندهای آنان برای فریفتن جامعه بین‌المللی و کمک به آنها برای دستیابی به بمب اتمی نیست. نتیجه این سیاست طولانی کردن عمر دیکتاتوری دینی و تشدید سرکوب و اعدام و صدور تروریسم و بنیادگرایی و به خطر انداختن صلح در منطقه و جهان است.

خانم رجوی تأکید کرد: تشدید و همه جانبه کردن تحریمها هر چند یک اقدام بسیار ضروری برای جلوگیری از دستیابی این رژیم به بمب اتمی است، اما راه حل نهایی برای جلوگیری از تحقق کابوس ملایان اتمی که فرصت زیادی برای آن باقی نمانده است، تغییر رژیم توسط مردم و مقاومت ایران است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۲ فروردین ۱۳۹۲(۱۱ آوریل ۲۰۱۳)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا