سال ۱۳۹۲

مریم رجوی: تبریک برای شعله ور شدن مجدد بهارآزادی در مصر

 فاشیسم دینی حاکم بر ایران و دست نشاندگان آن درعراق نخستین بازندگان هستند.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، شعله کشیدن مجدد بهار آزادی و دموکراسی عرب در مصر و پیروزی اراده مردم در این کشور در برابر بنیادگرایی و نظام دینی و در برابر استقرار دیکتاتوری مشابه ایران در این کشور را به مردم مصر به ویژه زنان و جوانان و افسران ملی و میهن پرست این کشور تبریک گفت.

خانم رجوی این تحول بزرگ و بنیادین در مصر را شایان تبریک به تمامی جنبشهای دموکراتیک در کشورهای عربی توصیف کرد و آخوندهای حاکم بر ایران و دست نشاندگان آنها را درعراق نخستین بازندگان بهار بازیافته مصر در این منطقه از جهان خواند. خامنه ای بسیار تلاش کرد تا در راستای صدور ارتجاع، بهار آزادی در کشورهای عربی را با دجالیت تحت عنوان «بیداری اسلامی» با همان الگوی خمینی در ایران، تغییر محتوا و جهت بدهد.  

خانم رجوی تأکید کرد: شعله ورشدن مجدد بهار آزادی در مصر نشانه دیگری از حتمیت و ضرورت تغییر رژیم درایران و قیام برای آزادی علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران است.  

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲ تیر ۱۳۹۲ (۳ ژوئیه ۲۰۱۳ )

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا