سال ۱۳۹۳

یك ماه محاصره ضدانسانی لیبرتی و جلوگیری از ورود سوخت و فراخوان برای پایان دادن به این محاصره

 فریبكاری دولت عراق نزد آمریكا و ملل متحد و نرمال نشان دادن وضع در لیبرتی. نیروهای عراقی 28روز است به درخواست رژیم ایران محاصره ضدانسانی كمپ لیبرتی را شدت بخشیده اند. روز دوشنبه 17شهریور (8 سپتامبر)، نیروهای عراقی بار دیگر مانع ورود تانكر سوخت شده و آن را از ورودی منطقه فرودگاه به زور برگرداندند.

به این ترتیب طی چهار هفته تنها پنج تانكر سوخت وارد كمپ شده كه كمتر از 10درصد حداقل سوخت لازم برای كمپ است. این در حالیست كه لیبرتی به شبكه برق شهر وصل نیست و تمامی زیر ساختها و تأسیسات حیاتی متكی به برق تولید شده توسط ژنراتورهاست.

در حالیكه این محاصره ضد انسانی، اولین ماه خود را به پایان می رساند، دولت عراق در صدد است با فریبكاری و ارائه اطلاعات دروغ به دولت آمریكا و ملل متحد وضع در لیبرتی را عادی جلوه دهد. یك هفته قبل مقامات عراقی به ملل متحد و دولت آمریكا اطلاع دادند «آنها یك اجازه قانونی معتبر از نمایندگان ساكنان و كمپانی برای ورود پیمانكار عراقی تانكرهای سپتیك، تانكرهای دیزل و كامیونهای غذا دریافت كرده اند و انتقال نرمال این اجناس و خدمات برای كمپ از سر گرفته خواهد شد». اما تا امروز هیچ اجازه قانونی معتبر از جانب مقامات عراقی برای ورود پیمانكار عراقی و انتقال نرمال تانكرهای سوخت و سپتیك و كامیونهای غذا به ساكنان داده نشده و بحران همچنان ادامه دارد.

مقاومت ایران از دولت آمریكا و ملل متحد می خواهد اگر چنین اجازه قانونی وجود دارد نسخه یی از آن را از دولت عراق گرفته و در اختیار نمایندگان ساكنان قرار دهند تا انتقال نرمال سوخت و غذا از سر گرفته شود.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

18شهریور 1393 (9 سپتامبر 2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا