کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

كمیسیون امنیت و ضد تروریسم: 9 سند جنایت به امضاء نوری كامل المالكی در بیت العنكبوت خامنه ای

دستور سری و بسیار فوری انتقال گروگانها به مقر فرماندهی لشكر كثیف و انجام تحقیقات.

مصادره كلیه اسناد در اشرف و آزمایش خاك قرارگاه توسط وزارت بهداری و وزارت علوم و تكنولوژی.
تحویل كلیه لیست برداریها و فیلم برداریهای حمله به اشرف به دفتر ویژه نخست وزیر.

آمادگی برای هرگونه دیدار ناگهانی سازمان ملل از اشرف و اجرای اقدامات لازم طبق توافق قبلی.
كمیته مشترك بازجویی از گروگانها با محققین جمهوری اسلامی و مطلع كردن آنها از بازجویی های قبلی. 
بازپرسان و قضات تحقیق عراقی باید كلیه اوراق بازجویی را تكمیل كنند و قبل از اینكه سرنوشت گروگانها مشخص شود از آنها اعتراف بگیرند.
چهار بازجوی مخلص از ارگان مشاور امنیت ملی به زندان شرف میپیوندند تا در ارتباط مستقیم با دفتر فرمانده كل نیروهای مسلح بر روی تحقیقاتی كه در این زندان در جریان است نظارت داشته باشند. 
در قرارگاه لیبرتی باید كلیه الزاماتی كه باعث بستن زندگی و روشهای ترساندن اعضای خلق می شود، بكار گرفته شود.
باید كمیته ای از اعضا اطلاعات و امنیت ملی در داخل قرارگاه لیبرتی در میان اعضای سازمان خلق از وضعیت و حالت آنها بعد از حمله به اشرف جویا شوند و آنها را برای ترك این سازمان استمالت كنند.
جایگزین كردن نقاط نگهبانی داخل لیبرتی با كارمندان اطلاعات، جایگزین كردن افراد كمیته مراقبت با اعضای لشكر طلایی مبارزه با تروریسم.
سخت گیری و قطع ارتباط اعضاء سازمان خلق با خارج از قرارگاه و توقیف كلیه چیزهایی كه از خارج و از طریق خانواده هایشان به آنها می رسد.

كمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران، مُفاد 9 سند جنایت علیه بشریت در اشرف و لیبرتی به امضاء نوری كامل المالكی را به اطلاع عموم هموطنان می رساند. این اسناد با سربرگ رسمی ”جمهوری عراق-دفتر نخست وزیر” در بیت العنكبوت خامنه ای، وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران آرشیو شده است. این 9 سند به امضای مالكی طی دو ماه در فاصله اول اكتبر تا 30 نوامبر2013 (9 مهر تا 9 آذر 1392) نوشته شده است. این اسناد قابل ارائه به هر دادگاه بین المللی است. برخی از دست اندركارانی كه از این سندها عكس گرفته اند، می توانند در دادگاه شهادت بدهند.
یكی از اطرافیان خامنه ای گفته است: ”نوری مالكی از حضرت آقا تبعیت پذیری داشت. نوری مالكی وقتی خدمت آقا میرسید به عنوان یك مقلد با آقا تنظیم میكرد و دستوراتی كه آقا میداد، میرفت عملیاتی میكرد. در خدمت آقا میگفت عملیاتی خواهم كرد و گزارش عملیاتی را به دفتر آقا میداد..“.

در سند ”به كلی سری“ اول اكتبر 2013 (9 مهر 92)، رونوشت به مشاور ویژه امنیتی، مالكی مقرر می كند كه افراد فرماندهی و دست اندركار حفاظت لیبرتی باید هر چه سریعتر ” كلیه الزاماتی را كه باعث بستن زندگی و روشهای ترساندن اعضای خلق می شود“ به كار بگیرند. ”اضافه بر این باید در مورد بازدیدهای رسمی خارجی [از لیبرتی ] نیز ممانعت كرد تا بر روی آنها فشار بیاید”.

در سند ”سری و بسیار فوری“ خطاب به ” فرماندهی لشكر طلایی“ [لشكر كثیف] به تاریخ 6 اكتبر 2013 (14مهر92)، مالكی درباره گروگانها می نویسد: ” افراد دستگیر شده سازمان خلق هر چه سریعتر در طی 24 ساعت به مقر فرماندهی شما منتقل میشوند تا از آنها به دلیل اِعمال قهر و زور علیه نیروهای عراقی، هر چه سریعتر تحقیقات و بازجویی انجام شود“.

در سند 16 اكتبر 2013 (24مهر92) خطاب به مستشاری امنیت ملی، مالكی مقرر می كند : ”به منظور اجرای دستور العملها، باید كمیته ای تشكیل شود كه اعضای آن از ارگان مشاور امنیت ملی و مخابرات عراق باشند ….آنها باید در داخل قرارگاه لیبرتی از وضعیت و حالت اعضای سازمان خلق بعد از حمله به اشرف مطلع شوند و این امكان را داشته باشند كه از آنها استمالت نمایند تا آنها این سازمان را ترك كنند“.

در سند 17 اكتبر 2013 (25مهر92) خطاب به مستشاری امنیت ملی، مالكی می نویسد: ”به منظور اجرای دستور العملهای نشستی كه برای فرماندهان امنیتی مربوط به سازمان خلق برگزار شد، تصمیمات زیر گرفته شد:
– جایگزین كردن نقاط نگهبانی داخل قرارگاه لیبرتی با كارمندان مدیریت كل اطلاعات …
– قطع ارتباط بین اعضای سازمان خلق در داخل قرارگاه لیبرتی با خارج از قرارگاه و قبول نكردن و توقیف كلیه چیزهایی كه از خارج و از طریق خانواده ها یا سایرین برای آنها میرسد. 
– جایگزین كردن كمیته مراقبت داخل قرارگاه با یك كمیته جدید كه اعضای آن از لشكر طلایی مبارزه با تروریسم[لشكر كثیف] باشند. 
– با اعضای سازمان خلق همچنان با سختگیری رفتار شود و به قدر امكان در كارهای آن ها مانع ایجاد شود“.

در سند 20 اكتبر 2013 (28 مهر 92) خطاب به مستشاری امنیت ملی و كمیته بستن قرارگاه اشرف، مالكی دستور میدهد:
”-كلیه اسناد ـ در صورتیكه در قرارگاه پیدا شود ـ مصادره میشود. 
– یك كمیته جدید توسط شما، وزارت بهداری و وزارت علوم و تكنولوژی به منظور چك خاك این قرارگاه تشكیل میشود و به گزارشات كمیته قبلی تكیه نمیشود.
– قرارگاه ویژه از زمینهای بقیه قرارگاه جدا میشود“.

در سند ”سری“ 23 اكتبر 2013 (اول آبان 92) خطاب به ” كمیته بستن قرارگاه اشرف“، مالكی برای جلوگیری از درز كردن اطلاعات مربوط به حمله 10 شهریور به اشرف مقرر می كند: ”كلیه لیست برداریها و فیلم برداریهایی كه به قرارگاه اشرف و حمله به آن مربوط می شود، به دفتر ویژه [نخست وزیر] ارسال شود. در رابطه با هر گونه دیدار ناگهانی از این قرارگاه توسط سازمان ملل باید اقدامات لازم مطابق آنچه كه قبلا توافق شده است انجام شود“.

در سند ”بكلی سری“ 12 نوامبر 2013 (21 آبان 92) خطاب به مستشاری امنیت ملی رونوشت به مشاور امنیتی، مالكی می نویسد: ”توافق شد كه یك كمیته بازجویی [از گروگانها] با محققین جمهوری اسلامی ایران تشكیل شود تا تحقیقات از دستگیرشدگان سازمان خلق تكمیل گردد و محققین ایرانی از اوراق بازجویی قبلی دستگیر شدگان مطلع شوند”.

در سند ” سری و بسیار فوری“ 14 نوامبر 2013 (23 آبان 92) خطاب به مستشاری امنیت ملی رونوشت به دفتر فرمانده كل نیروهای مسلح و مشاور امنیتی، مالكی می نویسد: ”به منظور اجرای دستور العملها و بویژه در رابطه با دستگیرشدگان سازمان خلق، بازپرسان و قضات تحقیق عراقی باید كلیه اوراق بازجویی را تكمیل كنند و قبل از اینكه سرنوشت آنها مشخص شود، از آنها اعتراف بگیرند و طرفهای عراقی را كه با آنها همكاری میكنند شناسایی نمایند تا در مورد كلیه كسانیكه با آنها همكاری میكنند اقدامات لازم به اجراگذاشته شود”.

در سند ” سری و بسیار فوری“ بعدی، به تاریخ 30 نوامبر 2013 (9 آذر 92) خطاب به مستشاری امنیت ملی رونوشت به دفتر فرمانده كل نیروهای مسلح و مشاور امنیتی، مالكی دستور میدهد:
”درجهت اجرای توجیهات، چهار افسر بازجوی مخلص از ارگان مشاور امنیت ملی به زندان شرف میپیوندند تا در ارتباط مستقیم با دفتر فرمانده كل نیروهای مسلح [یعنی شخص مالكی] بر روی تحقیقاتی كه در این زندان در جریان است نظارت داشته باشند. این دستور از تاریخ بیرون آمدن آنها از ارگانشان جهت اقدام هر چه سریعتر اجرا میشود».

شورای ملی مقاومت ایران
كمیسیون امنیت و ضد تروریسم
8 آبان93 (30 اكتبر2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا