سال ۱۳۹۴

حمله وحشیانه به زندانیان سیاسی گوهردشت در ایام عید پاك

 انتقال سه زندانی به سلولهای انفرادی و اعتصاب غذای دو تن از آنها.

تشدید پخش پارازیت بر بند زندانیان سیاسی و وخامت حال زندانیان.

عوامل گارد ویژه زندان گوهردشت كرج صبح روز دوشنبه 17فروردین در روزهای عید پاك در حمله وحشیانه به سالن 12 بند 4 زندان گوهردشت ، كشیش زندانی سیاسی سعید عابدینی، آقای خالد حردانی و مصطفی اسكندری را به سلولهای انفرادی منتقل كردند. دژخیمان برای تحقیر كشیش سعید عابدینی او را عریان كردند. آقایان سعید عابدینی و خالد حردانی در اعتراض به این اقدامهای سركوبگرانه و انتقال به سلولهای انفرادی دست به اعتصاب غذا زدند.

این حمله در حضور گرامیان سردژخیم بند۴ و با فرماندهی امیریان رئیس گارد زندان صورت گرفت.

در روز شنبه 15فروردین نیز زندانیان سیاسی این بند در اعتراض به پخش پارازیت بر روی سلولهای زندانیان سیاسی دست به اعتراض زدند. این اعتراض پس از آن صورت گرفت كه حال دو تن از زندانیان سیاسی سالنهای 10 و 11 زندان گوهردشت بر اثر شدت پارازیت منتشر شده بر روی سلولها دچار سرگیجه و بیهوشی شدند.

دژخیمان به تازگی دستگاههای بسیار قوی پخش پارازیت را در داخل زندان در سالن معروف به حسینیه نصب كرده اند و از آنجا برای قطع ارتباط زندانیان بر روی بند زندانیان سیاسی پارازیت پخش می كنند.

تشدید سركوب در زندانها كه بعد از توافق اتمی و عقب نشینی تحمیلی ولی فقیه نظام از هم گسیخته آخوندی صورت می گیرد، برای زهر چشم گرفتن از زندانیان و مهار اعتراضات آنان است.

مقاومت ایران عموم ارگانهای حقوق بشری را به اعزام یك هیات حقیقت یاب برای رسیدگی به وضعیت وخامت بار زندانیان سیاسی در ایران فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

17 فروردین 1394 (6 آوریل 2015)

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا