سال ۱۳۹۶

از كار انداختن ماشین جنگی دیكتاتور سوریه

از كار انداختن ماشین جنگی دیكتاتور سوریه باید با بیرون انداختن رژیم ایران و پاسداران و مزدورانشان از سوریه وعراق و یمن تكمیل شود

پس از سالها مماشات با رژیمهای سوریه و ایران كه حاصلی جز افزایش جنایتهای جنگی و جنایت علیه بشریت نداشته است، هدف قرار دادن و از كار انداختن پایگاهها و مراكز حملات شیمیایی و ماشین جنگی دیكتاتور سوریه خواست مبرم همه مردم و آزادیخواهان این كشور است.

این در راستای پایان دادن به فاجعه تاریخی سوریه است كه بایستی با بیرون انداختن فاشیسم دینی حاكم بر ایران و پاسداران و مزدورانش از سوریه و عراق و یمن تكمیل شود. خلع ید از پدر خوانده و حامی اصلی تروریسم در جهان امروز، لازمه صلح و آرامش و رخت بربستن بنیادگرایی و تروریسم در منطقه و جهان است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

18 فروردین 1396(7 آوریل 2017)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا