سال ۱۳۹۶

قیام نه به گرانی – شماره7: مريم رجوي: قيام كرمانشاه و مشهد و ديگر شهرها،

 

ناقوس زوال ديكتاتوري سراپافساد آخوندي و طلوع دموكراسي، عدالت و حاكميت مردمي

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، به مردم قهرمان كرمانشاه و ديگر شهرهايي كه امروز با شعارهاي يا مرگ يا آزادي، مرگ بر روحاني، مرگ بر ديكتاتور، زنداني سياسي آزاد بايد گردد، به قيام برخاسته و به گراني و فقر و فساد اعتراض مي‌كنند درود فرستاد. وی گفت: ديروز مشهد، امروز كرمانشاه و فردا سراسر ايران، اين قيام ناقوس سرنگوني ديكتاتوري سراپا فساد آخوندي و طلوع دموكراسي، عدالت و حاكميت مردمي را به صدا در آورده است.

خانم رجوي عموم مردم بويژه جوانان و زنان در سراسر كشور را به پيوستن به قيام «نه به گراني» فراخواند و گفت: ديكتاتوري فاسد و رو به زوال آخوندها در مقابل اتحاد و همبستگی ملي و مقاومت و پایداری و استمرار قیامهای حق‌طلبانه شما، بدون ترديد شكست خواهد خورد.

وي افزود: پرونده چهار دهه حكومت ملايان چيزي جز گراني و فقر و فساد، شكنجه و اعدام و كشتار و جنگ افروزي نيست. بخش عمده سرمايه هاي مردم، از جمله پولهاي آزاد شده در توافق اتمي صرف ماشين سركوب و اختناق و صدور تروريسم و جنگ افروزي مي‌شود يا توسط سركردگان رژيم چپاول مي‌شود. سرنگوني فاشيسم ديني اولين قدم براي برون رفت از بحراني است كه هر روز تشديد مي‌شود.

وي گفت: رژيم آخوندي هيچ آينده‌یي ندارد، سرمايه گذاري روي آن محكوم به شكست است و زمان آنست كه جامعه جهاني سرنوشت خود را به اين رژيم گره نزند و مقاومت مردم ايران براي سرنگوني آن به رسميت بشناسند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۸ دي ۱۳۹۶(۲۹دسامبر۲۰۱۷)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا