سال ۱۳۹۶

قیام ایران-شماره 32 : حكومت نظامي اعلام نشده و دستگيريهاي گسترده در ايذه

به دنبال قيام قهرمانانه مردم ايذه (استان خوزستان) و ناتواني نيروهاي سركوبگر براي مقابله با مردم و فرار بسياري از مزدوران از صحنه، رژيم آخوندي گله هاي پاسدار و بسيجي را از مناطق اطراف براي سركوب مردم اين شهر گسيل كرد و به طور عملی در اين شهر يك حكومت نظامي اعلام نشده برقرار كرده است. پاسداران و مأموران سواره و پياده به طور مستمر و به خصوص در طول شب در شهر گشت مي دهند.

پاسداران و نيروهاي اطلاعاتي شمار زيادي از جوانان شهر را دستگير كردند. دستگيريها همچنان ادامه دارد. شمار دستگير شدگان دست كم به ۱۰۰ تن بالغ مي شود. رژيم آخوندي به اين وسيله مذبوحانه تلاش می کند با ايجاد رعب و وحشت در ميان جوانان، از ادامه قيام جلوگيري كند. غافل از اينكه اين جنايات تنها عزم مردم ايران براي سرنگوني اين رژيم را جزمتر مي كند.

مقاومت ايران با درود به شهيدان و زندانيان ايذه قهرمان، شوراي امنيت، دبيركل و ديگر ارگانهاي ذيربط ملل متحد را به اقدام فوري براي محكوم كردن جنايات فاشيسم ديني حاكم بر ايران عليه تظاهركنندگان و آزادي دستگيرشدگان روزهاي اخير در سراسر ايران فرا مي خواند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۴ دی ۱۳۹۶ (۴ ژانویه ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا