سال ۱۳۹۸

وزير خارجه فاشيسم ديني حاكم بر ايران تظاهركنندگان در استكهلم را به قتل تهديد ميكند

ظريف: مزدوران رژيم اگر به مخالفان دست يابندآنها را زنده ميخورند يك دقيقه زنده نميگذارند

ظريف وزير خارجه فاشيسم ديني حاكم بر ايران در استكهلم ايرانيان تظاهر كننده را تهديد به قتل كرد و وقيحانه گفت عوامل و مزدوران رژيم آنها را يك دقيقه زنده نميگذارند و آنها را زنده ميخورند.

ظريف با اشاره به تظاهر كنندگاني كه خواهان اخراج او از سوئد بودند گفت «همین آدمها که در بیرون ایستاده اند از هر کدامشان بخواهید تا در هر یک از جلسات ایرانی ( مقصود جمع پاسداران و مزدوران رژيم) شرکت کنند و ببینید اگر زنده ماندند؟ آنها یک دقیقه زنده نمی مانند» وي افزود «آنها حتی در عراق هم نمی توانند کار کنند زیرا مردم عراق ( مقصود مزدوران رژيم در عراق)آنها را زنده می خورند» (تلويزيون حكومتي پرس تي وي 30 مرداد 1398). به اين ترتيب ظريف بر ماهيت آدمخواري خودش و رژيم قرون وسطايي آخوندي اذعان ميكند. اين عملكرد رژيم ضد بشري آخوندي در چهار دهه گذشته است كه 120000تن را بدلايل سياسي اعدام كرده است.

وقتي وزير خارجه اين رژيم آنهم در استكهلم، تظاهر كنندگان ايراني را تهديد به قتل ميكند، مي توان حدس زد كه در زندانها و شكنجه گاههاي رژيم چه ميگذرد و چه رفتاري با مخالفان و زندانيان سياسي ميشود.

اظهارات ظريف يك بار ديگر مبين اين حقيقت است كه پذيرش وزير خارجه آخوندي، اين رژيم قرون وسطايي، از يك سو مشوق اين رژيم در تروريسم و آدمكشي و جنگ افروزي است و از سوي ديگر در تعارض آشكار با مصالح مردم ايران است كه خواهان سرنگوني اين رژيم و استقرار دمكراسي و حاكميت مردم هستند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

31مرداد 1398(22اوت2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا