سال ۱۳۹۸

ايران: تظاهرات مردم خوزستان در اعتراض به افزايش نرخ بنزين

بدنبال سه برابر شدن قيمت بنزين، مردم محروم و به جان آمده از چپاول رژيم فاسد آخوندي، در بسياري از شهرهاي ايران دست به اعتراض زدند.

اين اعتراضات بعد از ظهر امروز در شهرهاي مختلف استان خوزستانابعاد گسترده اي بخود گرفت. مردم اهواز، خرمشهر، انديمشك، دزفول، بهبهان و ماهشهر دست به تظاهرات زده و با آتش زدن لاستيك، خيابانها و جاده ها را مسدود كرده و شعارهاي ضد حكومتي سر دادند.

رژيم آخوندي كه از بروز خيزش هاي عمومي بشدت وحشت داشت، از 5 روز پيش به نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و دستگاه قضاييه و ديگر نيروهاي سركوبگر در شهرها مختلف كشور آماده باش داده بود.

تظاهر كنندگان در اهواز شعار مي دادند، «اهوازی باغیرت حمایت حمایت»، «اهوازی باغیرت ماشینتو خاموش کن». در خرمشهر، مردم با برگزاري يك تجمع اعتراضي شعار مي دادند، «روحاني، استعفا، استعفا».

جوانان شورشي جاده هاي اهواز – انديمشك و شوشتر –دزفول را با آتش زدن لاستيك مسدود كردند. در خرمشهر، جمع زیادی از مردم در فلکه الله این شهر دست به تجمع و اعتراض زدند. رژیم آخوندی گله های مامور ضدشورش را به جاده اهواز- اندیشمک گسیل کرده بود.

براي جلوگيري از گسترش اين حركت اعتراضي،  موتورسواران ضدشورش در اهواز به جمعيت حمله ور شده و شماري از آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده و تعدادی را دستگیر کردند.

در ماهشهر نيز، مردم و جوانان در بسیاری از خیابان‌ها آتش روشن کرده و مسیرها را بسته‌اند. تظاهر كنندگان در شهرك طالقاني خیابان ها را مسدود کرده و مانع نزدیک شدن ماشین‌ها به پمپ بنزین شدند.  در بهبهان مردم شعار مي دادند، «ایرانیمیمیردذلتنمیپذیرد»، «بنزینگرونترشدهفقیرفقیرترشده».

خانم مريم رجوي، رئيسجمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران، بادرودبهمردمخوزستانكهدراعتراضبهگرانيبنزينبهپاخاستهاند، ازعمومجوانانخواست بهصفوفمعترضانبپيوندند و تأكيد كرد اينتنهاراهخلاصيازگرانيوفقروتورموفجايعياستكهحكومتآخونديبهارمغانآوردهاست وي افزود رژيم آخوندي در حالي با سه برابر كردن قيمت بنزین، باعث فقيرتر شدن زحمتكشان ميشود كه همه امكانات اقتصادي كشور در دست خامنه اي و روحاني و دزدان چند هزار ميلياردي دربار آنهاست. اموال مردم را چپاول و با جنگ افروزي و پروژه هاي ضد ميهني اتمي و موشكي در خدمت غصب حاكميت مردم به كار ميگيرند

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

24 آبان 1398 (15 آبان 2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا