سال ۱۳۹۸

خانم مريم رجوي: تحريم بزرگ نمايش انتخابات، نه بزرگ مردم ايران به فاشيسم ديني و رأي به سرنگوني است

شكست بزرگ رژيم در كشاندن مردم به پاي صندوقها جوشش خون شهيدان قيام آبان است

خانم مريم رجوي تحريم بزرگ نمايش انتخابات در فاشيسم ديني را به مردم ايران تبريك گفت و آنرارويارويي بيش از 90 درصد مردم ايران با حاكميت آخوندها و رأي مردم ايران به سرنگوني توصيف كرد . خانم رجوي افزود : شكست بزرگ رژيم در كشاندن مردم به پاي صندوقها، جوشش بلافصل خون 1500 شهيد قيام آبان و خيزشهاي بعدي مردم ايران است. اين بايكوت بي سابقه «نه» بزرگ به خامنه اي و روحاني و تماميت رژيم آخوندي و بيانگراستقبال عمومي از شعار كانونهاي شورشي در بارة «رأي من سرنگوني» است.

اظهارات مسخره خامنه اي مبني براينكه مشاركت وظيفه و حكم شرعي است، التماسهاي مكرر روحاني و مشاورانش كه قهر با صندوقها آمريكا را خوشحال و عمليات تخريبي مجاهدين را بيشتر ميكند،فراخوانهاي سپاه پاسداران و ظريف به اينكه با مشاركت حداكثري فشار حداكثري را به شكست بكشانيم، نه تنها اثر نكرد بلكه انزجار مردم از سرقت حق حاكميت مردم در انتخابات نامشروع را مضاعف و عزم آنان براي تحريم را جزم تر كرد.

تحريم سراسري انتخابات مخاصمات دروني و بن بست مرگبار رژيم را تشديد و روند سرنگوني آنرا بدست مردم و مقاومت ايران تسريع ميكند. فشردن دستهاي خونين اين رژيم نامشروع در عرصه بين المللي بايد متوقف شود. جامعه جهاني بايد حق مردم ايران براي مقاومت و تغيير رژيم آخوندي و استقرار دمكراسي و حاكميت مردمي را برسميت بشناسد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

دوم اسفند 1398 (21 فوريه 2020)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا