کمیسیون اصناف

شکست رژیم برای تحمیل قوانین مالیاتی بر بازار

بازاریان شجاع با تظاهرات و اعتصاب همبستگی خود را با قیام مردم اعلام کردند

اعتصاب بازار تهران که از روز سه شنبه ۱۵تیر آغاز شده بود، در روز پنجشنبه برای سومین روز ادامه یافت. رژیم ولایت فقیه با سرکوب و ارعاب کوشیده است خفقان را بر بازار اعمال کند و با سیاستهای چپاولگرانه خود با افزایش ۷۰درصدی مالیات اصناف به اقتصاد ورشکسته نظام ولایت فقیه یاری رساند.

اما در سالگرد اعتراضات بازاریان شریف در تابستان و پاییز گذشته که درنهایت به عقب نشینی دولت احمدی نژاد منجر شد, بازار تهران مجددأ به اعتراض و اعتصاب برخاست. بازاریان و مردمی که به حمایت از آنها برخاستند, با تظاهرات و شعارهای ضدحکومتی در خیابانهای اطراف بازار تهران, رژیم را به وحشت انداختند. 
عقب نشینی دجالگرانه حکومت آخوندها و «شایعه» خواندن این قانون نیز تأثیری نبخشید و اعتصاب بازاریان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز ادامه پیدا کرد. درروز پنجشنبه, مقامهای رژیم برای جلوگیری از پیوستن مردم به این حرکت اعتراضی مزدوران هرچه بیشتری را برای سرکوب بازار گسیل کردند. سرکوب وحشیانه رژیم درروز چهارشنبه ۱۶ تیر, برخشم بازاریان افزود و شعار «مرگ بر خامنه ای» و «مرگ بر دیکتاتور» را در منطقه بازار تهران طنین افکن ساخت. بدین ترتیب بازار تهران نیز همبستگی خود را با قیام سراسری مردم ایران با شعار «مرگ بر خامنه ای» و «مرگ بر این دولت مردم فریب» اعلام کرد. 
سرکوب رژیم نه تنها باعث سکوت وتسلیم در بازار نشد, بلکه منجر به پایداری و استقامت بیشتر بازاریان شجاع گردید تا آنجا که در روز چهارشنبه بازار تبریز و بازار اصفهان نیز به این اعتصاب پیوستند و نشان دادند که همسو با مردم ایران در مسیر مبارزه با دیکتاتوری مصمم هستند. 
کمیسیون اصناف با درود بر بازاریان شجاع که نفرت و انزجار خود را نسبت به رژیم در حال سقوط آخوندی در برابر دید همگان و افکار عمومی قرار دادند، از ارگانهای بین المللی و حقوق بشری می خواهد که جنایات رژیم آخوندی علیه مردم ایران و علیه اصناف و مشاغل آزاد وبازار ملی را محکوم کنند و با تمام توان به یاری و حمایت از مبارزات آنها برخیزند . 

کمیسیون اصناف شورای ملی مقاومت ایران
۱۷تیر۱۳۸۹ (۸ژوییه ۲۰۱۰)

 

دکمه بازگشت به بالا