سال ۱۳۹۳

محكومیت عضویت رژیم ایران در كمیته سازمانهای غیر دولتی ملل متحد

 عضویت رژیم ایران در كمیته سازمانهای غیر دولتی ملل متحد ابزاری برای سركوب صداهای غیر دولتی به ویژه علیه بنیادگرایی دینی است.

عضویت فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران در كمیته سازمانهای غیردولتی ملل متحد، تعرض آشكار علیه ارزشها و معیارهای بنیادین ملل متحد و لگدمال كردن همه ارزشهای حقوق بشری و انسانی و اخلاقی است.

این رژیم و دیگر ناقضان حقوق بشر از این امكان به مثابه ابزاری برای سركوب سازمانهای مستقل و واقعاً غیر دولتی و صداهای آزادیخواهانه سوء استفاده می كنند. همچنین این فرصتی است برای رژیم آخوندی تا باندهای جاسوسی و تروریستی وابسته به خود را به عنوان سازمانهای غیر دولتی با رتبه مشورتی نزد ملل متحد، به ثبت دهد.

عضویت رژیم آخوندی در این كمیته كه با زد و بند با دیگر كشورهای ناقض حقوق بشر در آسیا و با سوء استفاده از مكانیزمهای درونی ملل متحد و با جلب رضایت برخی از كشورهای دیگر و بهره برداری از سكوت و بی عملی قدرتهای غربی به خاطر مذاكرات اتمی، امكانپذیر شده است، یك ضربه بزرگ به اعتبار و حیثیت و كارآیی ملل متحد است.

به خصوص كه از یك سو مجمع عمومی و دیگر ارگانهای ملل متحد تا كنون 60 قطعنامه در محكومیت نقض سیستماتیك و وحشیانه حقوق بشر در ایران تصویب كرده اند و از سوی دیگر این اقدام در حالی صورت می گیرد كه جلادان حاكم بر ایران در همین روزها به زندانیان سیاسی به بهانه ارتباط با گزارشگر ملل متحد وحشیانه یورش برده و آنها را مجروح و مصدوم و با سر و دستهای شكسته به سلولهای انفرادی منتقل كردند و با زنجیر به تخت بستند و از كمترین رسیدگی درمانی به مجروحان وخیم خودداری كرده اند. همزمان اعدامهای جمعی از جمله نوجوانان ادامه دارد وشمار اعدامها تنها در دوران روحانی رئیس جمهور جدید ملایان از 700تن گذشته و مجازاتهای وحشیانه قطع دست و درآوردن چشم و بریدن گوش همچنان ادامه دارد.

رژیم آخوندی به خاطر نقض مستمر و مكرر كنوانسیونها و معاهدات بین المللی كه خود نیز امضا كننده آنها بوده طی 35 سال گذشته و به خاطر مسئولیت آشكار سردمدران آن در موارد مكرر جنایت علیه بشریت، می باید از ملل متحد و همه كمیته های و ارگانهای آن طرد شود و پرونده جنایاتش از سوی شورای امنیت ملل متحد به دیوان جنایی بین المللی ارائه شود.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

5اردیبهشت1393 (25 آوریل 2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا