سال ۱۳۹۳

ایران: چهار اعدام شامل یك زن در روز جهانی حقوق بشر

در دوران آخوند روحانی بیش از 1200 زندانی اعدام شده اند.

ماشین شكنجه و كشتار رژیم ضد بشری آخوندی حتی در روز جهانی حقوق بشر نیز متوقف نشد و در روز 10دسامبر چهار زندانی در كرج و قزوین به دار آویخته شدند. یك زن و یك تبعه افغانستان در میان اعدام شدگان بودند. به این ترتیب صرفا در 17روز گذشته 55تن تن شامل سه زن اعدام شده اند.

در رویدادی دیگر در روز 18 آذرماه،  عوامل سركوبگر رژیم به زندانیان بند 6 زندان گوهر دشت یورش برده و آنها را به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند. دژخیمان به بهانه بازرسی بند، زندانیان را كه شمار آنها بالغ بر 1000نفر است، بدون پوشش گرم در هوای سرد به داخل هواخوری فرستادند. به دنبال اعتراض زندانیان، نیروهای گارد ویژه زندان به‌ریاست سردژخیمان باقری و سرگرد منصور صفری عموم زندانیان ر ا با باتون، لوله‌های پلاستیكی آب و شوكر برقی مورد ضرب و جرح قرار دادند و اموال آنان را تخریب یا سرقت كردند.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، روز چهارشنبه در كنفرانسی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در مقر پارلمان اروپا گفت در ایران تحت حاكمیت ملایان چیزی به‌نام حقوق بشر وجود ندارد… از زمان انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری دست كم هزار و دویست نفر اعدام شده‌اند. در ربع قرن گذشته، هیچ سالی به اندازه نخستین سال روی كار آمدن روحانی در ایران اعدام صورت نگرفته، اعضای اپوزیسیون هدف كشتار و گروگانگیری قرار نگرفته‌ و هرگز زنان ایران در این ابعاد هدف كارزارهای جنایتكارانه علنی واقع نشده‌اند.

رجوی عملكرد دولتهای غربی كه حقوق بشر ایران را قربانی روابط خود با دیكتاتوری مذهبی یا مذاكرات اتمی كرده‌اند، تقبیح كرد و خواستار شد كه هرگونه مراوده با رژیم ایران منوط به بهبود وضعیت حقوق بشر شود و سران این رژیم به خاطر جنایاتشان در برابر عدالت قرارگیرند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

21 آذر 1393 (12دسامبر2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا